RFID MİMARİSİ VE PROGRAMLAMA

RFID MİMARİSİ VE PROGRAMLAMA

4.11 - 1251 ratings - SourceRFID Sistemleri ve Mimarisi; sistemin AseAŸitli fonksiyonel kApsApmlarApnApn yapApsAp ile davranApAŸlarApyla, bu davranApAŸlarApn etkileAŸiminin kullanApcApnApn iAŸlemsel gereksinimlerini nasApl karAŸApladApAŸApyla ilgilidir. RFID sistem ve teknolojisinin kurulumu, donanApm bileAŸenlerinin RFID sistemini oluAŸturmak A¼zere birbirine baAŸlanma yApnetimini ele alApr. RFID sistem tasarApmAp, bazAp Apzellikleri saAŸlayan donanApm bileAŸenlerinin geliAŸtirilmesine baAŸlApdApr. Bu kitap; temel RFID Sistem ve Teknolojisia€™nin kurulumu, tasarApmAp ve mimarisinin yanApnda temel dA¼zeyde de olsa mikrodenetleyicilerin tasarApmAp, mimarisi ve programlamasApyla da uAŸraAŸmakta olan bir kaynak niteliAŸindedir. Dijital bilgisayar ve RFID sistemlerinin donanApm iAŸlemlerini anlamak iAsin gerekli temel bilgileri sunan bu kitap, RFID sistemleri ile ilgili kurulum, tasarApm ve mimariyi ele alan bir iAŸlev yA¼rA¼tmektedir. KitabApn dA¼zen biAsimi; birinci bAplA¼mden itibaren okuyucunun kavrayabileceAŸi AŸekilde, basit bir anlatApmla konulara temel bir yaklaAŸApm sergileyip, ilerleyen bAplA¼mlere doAŸru daha da detayApna inmektedir. DolayApsApyla 1. bAplA¼m, RFIDa€™nin temel kavramlarApnAp aAsApklayApp, uygulama alanlarApna vurgu yaparken, 2. bAplA¼m ise bir yazAplApmcAp iAsin en gerekli temel elektronik bilgisinin nasApl olmasAp gerektiAŸini ve bununla birlikte, dijital elektroniAŸin temelleri yA¼zeysel olarak ele alApnmApAŸtApr. 3. bAplA¼mle birlikte yine kavramsal olarak GApmA¼lA¼ Sistemler ele alApnApp, uygulama alanlarAp izah edildikten sonra konu RFID sistemleri ve teknolojilerine baAŸlanAplmApAŸtApr. 4. bAplA¼mde ise bir gApmA¼lA¼ sistem programlarken, kullanacaAŸApmApz platformu irdeleyip gerekli aAsApklamalar sunulmuAŸtur. Bu bAplA¼mden itibaren artApk adApm adApm mikrodenetleyicilere giriAŸ yapAplarak, bir RFID sistemi iAsinde kullanAplacak mikrodenetleyici ailesi aAsApklanmApAŸtApr. 6. bAplA¼mden 9. bAplA¼me kadar, tam anlamApyla kitabApn asApl konusu temsil eden RFID sistemlerinin nasApl tasarlandApAŸApna ve mimarisinin nasApl oluAŸturulduAŸuna deAŸinilerek uygulamalar eAŸliAŸinde gApsterilmiAŸtir. 10. bAplA¼m, yani RFID tabanlAp gAprsel bir uygulama yazAplApmApn geliAŸtirilmesi aAŸamasApnda, bir RFID cihazApna ait API ve DLL gibi fonksiyonlarApn nasApl yazAplacaAŸApnAp veya RFID cihazApna ait A¼retici firmanApn sunmuAŸ olduAŸu SDK (YazAplApm GeliAŸtirme Kitleri)a€™nApn nasApl projeye import edileceAŸi A¼zerinde durulmuAŸ, adApm adApm programatik olarak gAprsel uygulama yazAplApmAp geliAŸtirilmiAŸtir. Kitapta yer alan baAŸlApca konu baAŸlApklarAp AŸunlardApr: a€c RFID ve RFID Teknolojisi a€c YazAplApmcAplar iAsin Temel Elektronik Teknolojisi a€c GApmA¼lA¼ Sistemler ve RFID a€c Atmel Studio 6 ile Kod GeliAŸtirme a€c Mikrodenetleyici Mimarisi ve GApmA¼lA¼ C Programlama Dili a€c RFID Sistem ve Teknolojisi TasarApmAp a€c RFID Sistemleri iAsin Anten TasarApmAp a€c MifareAr Kart Mimarisi Ve Algoritmalar a€c MifareAr Etiket KomutlarAp a MFRC500 Okuyucu ModA¼lA¼ Programlama a€c RFID TabanlAp GAprsel Proje GeliAŸtirme ve Uygulama Projesi AyrApca kitap ile birlikte verilen DVD iAserisinde AŸunlar yer almaktadApr: RFID BileAŸenleri Datasheets RFID Okuyucusunda kullanAplan bileAŸenlerin A¼retici firmanApn, geliAŸtiricilere sunmuAŸ olduAŸu A¼cretsiz datasheetsa€™ler. a€c AT89C51 Datasheet a€c MFRC500 Datasheet a€c X5045P Datasheet a€c RS-232 Datasheet Programlar a€c OrnekUygulama 5.2 a€c OrnekUygulama 5.3 a€c Merkezi IsAptma Sistemi a€c LCD Programlama a€c DonanApm Gecikmesi a€c MFRC500 RFID Okuyucu Kaynak KodlarAp a€c RFID-API-DLL a€c Uygulama YazAplApmAp (RFID KampA¼s A–AŸrenci Takip Sistemi) a€c Uygulama YazAplApmAp (RFID Sinema Bilet Sistemi) a€c Bolum-RFID Ažifreli EriAŸim KapAp Kontrol Sistemi a€c 8051 Mikrodenetleyiciye Ait Kaynak Kodlar EAŸitim VideolarAp EAŸitim videolarAp; genel prensipte kitaba yardApmcAp kaynak oluAŸturabilecek, sApzel veya sayApsal kavramlarAp gAprsel bir biAsimde sunmaktadApr. EAŸitim videolarApnda iAŸlenen konularApn iAseriAŸi, kitapta verilen Aprneklere paralel ek Aprneklendirmeler ve AŸekillerle anlatAplmApAŸtApr. BApylece okurun kafasApnda oluAŸabilecek sorulara daha net cevap getirilmiAŸtir. a€c RFID Sistemleri ve Teknolojilerine GiriAŸ PART a€“ I a€c RFID Sistemleri ve Teknolojileri PART a€“ II a€c Analog ve Dijital Kavramlar a€c Dijital SayAp ve Kodlama Sistemleri a€c MantApk Devre Sistemleri ve Dijital TasarApm a€c Atmel Studio 6a€™ya GiriAŸ PART a€“ I a€c Atmel Studio 6 ile proje GeliAŸtirme PART a€“ II a€c Mikrodenetleyicilere GiriAŸ PART a€“ I a€c 8051 Mimarisi ve AT89C51 Mikrodenetleyicisi a€c RFID KampA¼s A–AŸrenci Takip Sistemi Projesi a€c RFID Uygulama YazAplApmAp a€“ Sinema Bileti Kart Projesi PPT Ders SlaytlarAp PPT ders slaytlar ile kitapta yer alan konularApn AŸematize edilmiAŸ ve ayrApntApya girmeden temelleri vurgulanmApAŸtApr. GeliAŸtirici Platform YazAplApmlarAp Tamamen A¼retici firma tarafApndan geliAŸtiricilere sunulan A¼cretsiz yazAplApmlardApr. a€c ATMEL Studio 6 a€c MCU 8051 IDE a€c KEIL C Vision Atmel Studio 6 Destekli GeliAŸtirme AraAslarAp Datasheets Atmel firmasAp tarafApndan A¼retilen ve geliAŸtiriciler iAsin sunulan geliAŸtirme kitleri/araAslarAp A¼zerinde, donanApm geliAŸtiricileri proje uygulamalarApnAp rahatlApkla test edebilirler. AAŸaAŸApda verilen geliAŸtirme araAslarApna destek veren Atmel Studio 6 ile hayal ettiAŸinizin fazlasApnAp tasarlayApp test edebilirsiniz. a€c AVRISP mkll a€c AVR ONE! a€c JTAGICE3 a€c JTAGICE mkll a€c AVR Simulator a€c STK600 Atmel Ailesi Datasheets AAŸaAŸApdaki mikrodenetleyiciler, gA¼nA¼mA¼z tasarApm ve programcAplarAp arasApnda en Asok kullanAplmakta olan Atmel ailesinin bir A¼rA¼nA¼nA¼ gApstermektedir. Kendi alanlarApnda alt gruplara ayrAplan bu mikrodenetleyicilerle istediAŸiniz AŸekilde proje geliAŸtirebilirsiniz. Kitapla birlikte verilen A¼retici firmaya ait datasheetler ise, ilgili mikrodenetleyicilerin PIN konfigA¼rasyonunu ve karakteristik Apzelliklerini gApstermektedir. a€c ATmega16 a€c ATmega32 a€c ATmega128 Elektronik Devreler Kitap iAserisinde Asizilen Aprnek elektronik devrelere ait AŸemalara DVD iAserisinde bulabilirsiniz.Bu datasheeta#39;lerden ATtiny2313 cihazApna ait datasheet incelediAŸinizde verdiAŸimiz Aprnek iAsin Tablo 31 ve 32 ATtiny2313 cihazAp iAsin bu AprneAŸi tanApmlayabilmektedir. NOT DApAŸ kesmeleri kontrol etmek iAsin MCUR ve MCU kontrol kaydedicilerianbsp;...


Title:RFID MİMARİSİ VE PROGRAMLAMA
Author: Muhammed Önal, Mustafa Said Şahin
Publisher:KODLAB YAYIN DAĞITIM YAZILIM LTD.ŞTİ. -
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA